Nauka Języka Rosyjskiego Online

ZDANIA ZŁOŻONE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

mogą funkcjonować jako osobne zdania proste.

  Аня читает книгу , а Катя играет на компьютере.
  Ania czyta książkę, a Kasia gra na komputerze.

  Аня читает книгу.  A Катя играет на компьютере.
  Ania czyta książkę. A Kasia gra na komputerze.

TYPY ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH :

 • zdania łączne – w takich zdaniach czynności występują w jednakowym czasie i przestrzeni. Zdania połączone są spójnikami и-i тоже- też также-także

  Аня читает книгу , а Катя играет на компьютере.
  Ania czyta książkę, a Kasia gra na komputerze.

  Аня читает книгу.  A Катя играет на компьютере.
  Ania czyta książkę. A Kasia gra na komputerze.

  Сегодня светило солнце и было тепло.
  Dziś świeciło słońce i było ciepło.

  Мне семнадцать лет, Ане тоже семнадцать лет.
  Mam siedemnaście lat, Ania też ma siedemnaście lat.

  Андрей знает китайский язык, он также говорит по-английский.
  Andrzej zna język chiński, mówi również po angielsku.

 • Zdania rozłączne -W zdaniach tych czynności wykluczają się wzajemnie. Połączone są najczęściej spónikami или -albo, czy; lub либо -albo

  Павел опоздал на автобус, или он задержался на работе?
  Paweł spóźnił się na autobus, czy został dłużej w pracy?

  Вечером я пойду к Кате, либо Катя ко мне придёт
  Wieczorem pójdę do Kasi, albo Kasia przyjdzie do mnie.

 • Zdania przeciwstawne – w zdaniach tych czynności przeciwstawiają się sobie. Połączone są najczęściej spójnikami а-a, но-ale, однако-a jednak, jednakże, зато- ale  

  Мама просматривает журнал, а папа смотрит мать
  Mama przegląda czasopismo, a tata ogląda mecz.

  Аня любит Вадима, но ей не хочется идти с ним в кино
  Ania lubi Wadima, ale nie ma ochoty iść z nim do kina.

  Я хорошо написала сочинение, однако учитель поставил мне тройку
  Dobrze napisałam wypracowanie, a jednak nauczyciel postawił mi trójkę.

  В греции мы истратили много денег, зато вся семья отлично отдохнула
  W Grecji wydaliśmy dużo pieniędzy, ale cała rodzina doskonale odpoczęła.

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE.

→ Zdania złożone podrzędnie nie mogą istnieć jako oddzielne zdania, ponieważ jedno zdanie zależy od drugiego.

Typy zdań podrzędnie złożonych:

 • zdania przydawkowe z zaimkiem который poprzedzony przyimkiem lub nie.

  Я иду на спектакль, который ты посоветовал мне посмотреть.
  Idę na spektakl, który mi poleciłeś obejrzeć.

  Принесите фотографии, на которых вы вместе с родителями.
  Przynieście zdjęcia, na których jesteście razem z rodzicami.

 • Dopełnieniowe ze spójnikiem что (że, co), чтобы (żeby)

  Они хотят, чтобы их класс завоевал первое место в соревнованиях.
  Oni chcą, żeby ich klasa zajęła pierwsze miejsce w zawodach.

  Я знал, что Андрей не прав.
  Wiedziałem, że Andrzej nie ma racji.

 • Okolicznikowe miejsca z przysłówkami где-gdzie, куда- dokąd

  Я не помню, куда я положила ключи
  Nie pamiętam, gdzie położyłam klucze.

  Вадим хочет ехать туда, где вы отдыхали прослым летом.
  Wadim chce jechać tam, gdzie /wy/ odpoczywaliście minionego lata.

 • Okolicznikowe czasu z przysłówkiem когда -kiedy

  Вадим позвони к тебе, когда сделает уроки.
  Wadim zadzwoni do Ciebie, kiedy odrobi lekcje.

 • Okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem потому что - dlatego że, ponieważ;  из-за z powodu, ponieważ; так как - ponieważ

  Они много тренируются, потому что через месяц у них важный матч.
  Oni dużo trenują, ponieważ za miesiąc mają ważny mecz.

  Мы не были в кино, из-за того, что нам не с кем оставить детей.
  Nie byliśmy w kinie, ponieważ nie mamy z kim zostawić dzieci.

  Борис часто ездить в командировки, так как он журналист.
  Borys często jeździ w podróże służbowe, ponieważ jest dziennikarzem.

 • Okolicznikowe skutku z przysłówkiem поэтому- dlatego (też)

  Через месяц у них важный матч, поэтому они много тренируются
  Za miesiąc mają ważny mecz, dlatego też dużo trenują.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej