Nauka Języka Rosyjskiego Online

ZAIMKI - Części Mowy w Języku Rosyjskim

ZAIMKI местоимение

 • личное местоимение wskazuje na osobę, przedmiot, miejsce lub zjawisko, o których mowa ale nie nazywają ich. Zaimki zastępują w zdaniu rzeczowniki.

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

я

мы

ты

вы

он
онa
онo

они

ZASTOSOWANIE ZAIMKÓW OSOBOWYCH

 • W języku rosyjskim w odróżnieniu od języka polskiego, zaimek osobowy, jest w zdaniu obowiązkowy. Nie występuje tylko w formie trybu rozkazującego.

 • Что ты делаешь ?
  Co robisz?

  Я учусь.
  Uczę się.

  Завтра мы пойдем в турпоход.
  Jutro pójdziemy na rajd.

 • Zaimka osobowego вы używamy, zgodnie z regułami grzecznościowymi, które obowiązują w Rosji gdy zwracamy się do osoby, której nie znamy lub z którą jesteśmy w relacjach oficjalnych. Zaimek ten tłumaczymy jako 'Pan/ Pani'

 • Вы будете пить чай или кофе?
  Napije się Pan/Pani herbaty czy kawy?

  Вы не скажете, который час ?
  Czy mógłby Pan/ mogłaby Pani powiedzieć, która jest godzina?


RODZAJ ZAIMKÓW OSOBOWYCH

 • Rodzaj zaimków określają tylko zaimki он, онa, онo, wskazują one, że chodzi kolejno o rodzaj męski, żeński i nijaki. W pozostałych przypadkach nie jesteśmy w stanie tego określić po samej tylko formie zaimka. Tej informacji może udzielić nam forma czasownika lub przymiotnika.

  Вчера я был на дискотеке.
  Wczoraj /ja/ byłem na dyskotece.

  В пятницу я была в салоне красоты
  W piątek /ja/ byłam w salonie piękności.


 • Zaimki liczby mnogiej, мы, вы , они nie mają rodzaju.
 • W języku rosyjskim zaimek osobowy  ониjest wspólny dla rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego. Nie ma rozróżnienia na zaimek oni oraz one

 • они → oni, one
  они →мужчины, женщины

  Папа с дядей смотрят фильм → Они смотрят фильм
  Tata z wujkiem oglądają film → Oni oglądają film.

  Мама с сыном пошли на прогулку →Они пошли вна прогулку
  Mama z synem poszli na spacer → Oni poszli na spacer


ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

я

ты

он (оно)

она

мы 

вы

они

Р.

кого? чего? (нет)

меня

тебя

его

её

нас

вас

их

Д.

кому? чему?

мне

тебе

ему

ей

нам

вам

им

В.

кого? что? (вижу)

меня

тебя

его

ею

нас

вас

их

Т.

с кем? с чем?

co мной

c тобой

им

её

нами

вами

ими

П.

о кём? о чём?

обо мне

о тебе

о нём

о ней

о нас

о вас

о них

ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH Z PRZYIMKAMI

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

он (оно)

она

они

Р.

кого? чего? (нет)

у него

у неё

у них

Д.

кому? чему?

к нему

к ней

к ним

В.

кого? что? (вижу)

за него

за нею

за них

Т.

с кем? с чем?

с ним

с неё

с ними

П.

о кём? о чём?

о нём

о ней

о них

ZAIMKI WSKAZUJĄCE

ZASTOSOWANIE ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH – służą do wskazania konkretnej osoby, rzeczy lub konkretnego zjawiska oraz tego o czym była mowa wcześniej.

Formy podstawowe zaimków wskazujących

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

этот 

этa

этa

эти

тот

тa

тo

тe

Zaimek этот  odpowiada polskiemu ten, a тот polskiem tamte.
Zaimków этот, этa, этa, эти używa się aby wskazać osoby/przedmioty lub przedmioty znajdujące się bliżej, a zaimków тот, тa, тa, тe, aby wskazać osoby/przedmioty, które są dalej.

  Этот зонт красный, а тот белый.
  Ten parasol jest czerwony, a tamten zielony.

  Эта полка моя, а та Павла.
  Ta półka jest moja, a tamta Pawła.

  Это окно болшое а то маленкое
  To okno jest duże, a tamto małe.


RODZAJ I LICZBA ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH

Zaimki wskazujące mają rodzaj, liczbę i odmieniają się przez przypadki. Rodzaj liczba i przypadek jest taki sam jak rzeczowników, do których się odnoszą. 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

этот

это

эта

эти

Р.

кого? чего? (нет)

этого

этого

этой

этих

Д.

кому? чему?

этому

этому

этой

этим

В.

кого? что? (вижу)

этот/этого*

это

эту

эти/этих*

Т.

с кем? с чем?

этим

этим

этой

этими

П.

о кём? о чём?

об этом

об этом

об этой

об этих

 

И.

кто? что?

тот

то

та

тe

Р.

кого? чего? (нет)

того

того

той

тeх

Д.

кому? чему?

тому

тому

той

тeм

В.

кого? что? (вижу)

тот/того*

то

ту

тe/тeх*

Т.

с кем? с чем?

тим

тeм

той

тeми

П.

о кём? о чём?

о том

о том

о той

о тeх

* dla żywotnychDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej