Nauka Języka Rosyjskiego Online

IMIESŁOWY - Gramatyka w Języku Rosyjskim

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY - причастие

Jest to forma czasownikowa, która łączy w sobie cechy czasownika i przymiotnika.
Posiada kategorię:
-aspektu dokonanego i niedokonanego (совершенного и несовершенного вида)
-strony czynnej i biernej (действительного и страдательного залога)
-czasu teraźniejszego i przesłego (настоящего и прошедшего времени)

Imiesłów przymiotnikowy:

 • może mieć postać zwrotną (возвратное причастие)
 • odmienia się przez liczby, rodzaje i przypadki
 • może tworzyć formę krótką
 • w zdaniu może występować w funkcji przydawki lub orzeczenia

1. настоящее время (tylko od czasowników niedokonanych)

 • действительные причастия  IMIESŁÓW CZYNNY  czasu teraźniejszego

 • TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEK + KOŃCÓWKA PRZYMIOTNIKA


TEMAT CZASOWNIKA CZASU TERAŹNIEJSZEGO


-ущ- -ющ- czasowniki 1 koniugacji

-ащ- -ящ- czasowniki 2 koniugacji

-ий
-ая dla l.p  
-ее

-ие dla l.m


np.       брать - они бер|ут →   бер|ущ|ий biorący
смеяться - они сме|ются → сме|ющ|ийся śmiejący się

 • страдителные причастия IMIESŁÓW BIERNY czasu teraźniejszego

  TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEK + KOŃCÓWKA PRZYMIOTNIKATEMAT CZASOWNIKA CZASU TERAŹNIEJSZEGO


-ем- -ом- czasowniki 1 koniugacji

-им- czasowniki 2 koniugacji

-ый
-ая dla l.p  
-ое

-ые dla l.m


np.       организовать -  мы организу|ем→  организу|ем|ый organizowany
атаковать - мы атаку|ем → атаку|ем|ый


2. прошедшее время 

 • действительные причастия IMIESŁÓW CZYNNY  czasu przeszłego

TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEK + KOŃCÓWKA PRZYMIOTNIKATEMAT CZASOWNIKA CZASU PRZESZŁEGO


-вш- po samogłoskach

-ш-  po spółgłoskach

-ий
-ая dla l.p
-ее 

-ие dla l.m


np.       ждать - он жда|л →  зда|вш|ий
нести - он нёс → нёс|ш|ий 

 • страдителные причастия  IMIESŁÓW BIERNY czasu przeszłego

TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEK + KOŃCÓWKA PRZYMIOTNIKA


 

TEMAT CZASOWNIKA CZASU PRZESZŁEGO LUB TERAŹNIEJSZEGO

 

-нн- dla czas, na -ать -ять -еть

-енн- dla czas na -ить -сти -сть -чь

-т- dla niektórych czas.

-ый
-ая dla l.p  
-ое

-ые dla l.m


np.       читать-> читанный  
построить-> построенный
бить-> битый 

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY деeпричастие

To nieodmienna forma odczasownikowa.

1. деeпричастие нeсовершенного вида – IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY
oznacza czynność odbywającą się równocześnie z inną czynnością określoną w zdaniu

TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEKTEMAT CZASOWNIKA CZASU TERAŹNIEJSZEGO


np.       лежать - они леж|ат →  лёж|а
смотреть - они смотр|ят → смотр|я

*w przypadku czasowników zakończonych na -авать oraz z rdzeniem -да -зна -ста imiesłowy
niedokonane tworzy się od tematu bezokolicznika:  -увидать - они увид|ят → увид|я

2. деeпричастие совершенного вида  IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI
oznacza czynność która odbyła się wcześniej lub później w stosunku do innej czynności określonej w zdaniu.

TEMAT CZASOWNIKA + PRZYROSTEKTEMAT CZASOWNIKA CZASU PRZESZŁEGO


-вши 
-ши

 • przyrostek -в -вши  od tematu zakończonego na samogłoskę

→ встретить – он встрети|л -встрети|в(ши)

 • przyrostek -вши tylko od czasowników zwrotnych

→ встретиться - он встрети|лся -встретив|(ши)сь

3. przyrostek -ши od tematu zakończonego na spółgłoskę

→ вынести - он вынес -вынес|ши
→ затеряться -заперся – запер|(ши)сь

*Imiesłowów przysłówkowych NIE tworzy się w zasadzie od czas dokonanych z przyrostkiem
-а -я WYJĄTKI выйда найда вынеся обретя приведя пройдя прочтя сочтя увидя унеся Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej