Nauka Języka Rosyjskiego Online

PRZYMIOTNIK - Gramatyka Języka Rosyjskiego

PRZYMIOTNIK

Przymiotnik w języku rosyjskim dzielimy na:

  • качественные (jakościowe) np. добрый (dobry), белый (biały), сильный (silny) → tylko od przymiotników jakościowych możemy tworzyć krótką formę przymiotnika i tylko one podlegają stopniowaniu.
  • относительные (względne) np. железный (żelazny), вечерний (wieczorny), российский (rosyjski)
  • притяжательные (dzierżawcze) np. волчий (wilczy), дядин (dziadkowy)

* pod względem budowy tematu przymiotniki jakościowe i względne dzielą się na twardotematowe i miękkotematowe.

ODMIANA PRZYMIOTKÓW JAKOŚCIOWYCH I WZGLĘDNYCH

Przymiotniki dzielimy na twardotematowe i miękkotematowe:

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

RODZAJ MĘSKI

RODZAJ NIJAKI

RODZAJ ŻEŃSKI

Twardotematowe 
-ый -ой

Twardotematowe 
-ое

Twardotematowe 
-ая

Twardotematowe
-ыe

Miękkotematowe
-ий

Miękkotematowe
-ee

Miękkotematowe
 -яя

Miękkotematowe
-иe


Aby prawidłowo odmieniać przymiotniki, należy wiedzieć na jakie pytanie odpowiadają one w danym przypadku oraz jakie otrzymują końcówki w danym przypadku:

 

Pytania rodzaj męski i nijaki

Końcówki

Pytania rodzaj żeński

Końcówki

Pytania l.mn. wszystkie rodzaje

Końcówki

И.

какой?
какое?

-ый -ой -ое
-ий -ee

какая?

-ая -яя

какие?

-ыe -иe

Р.

какого?

-ого -eго

какой?

-oй -eй

каких?

-ыx -иx

Д.

какому?

-ому -eму

какой?

-oй -eй

каким?

-ым -им

В.

какой?
какое? 
какого?

-ый -ой
-ий -ое -ee
-ого -eго

какую?

-ую -юю

какие?
каких?

-ыe -иe
-ыx -иx

Т.

каким?

-ым -им

какой?

-oй -eй

какими?

ыми -ими

П.

о каком?

-oм -eм

o какой?

-oй -eй

о каких?

-ыx -иx

WZORY ODMIAN:

1. przymiotniki jakościowe i względne z tematem zakończonym na twardą spółgłoskę ( oprócz  г к х ж ш) typu добрый, молодой

 

rodzaj męski i nijaki

rodzaj żeński

liczba mnoga

И.

добрый, молодой
доброе, молодое

добрая, молодая

добрые , молодые

Р.

доброго, молодого

доброй, молодой

добрых , молодых

Д.

доброму, молодому

доброй, молодой

добрым, молодым

В.

добрый, молодой
доброе, молодое
доброго, молодого

добрую , молодую

добрые , молодые
добрых , молодых

Т.

добрым, молодым

доброй, молодой

добрыми , молодыми

П.

о добром, о молодом

о доброй, o молодой

о добрых , o молодых

* należy pamiętać, że w bierniku liczby mnogiej i pojedynczej kategoria żywotności rzeczownika wpływa również na odmianę przymiotnika. np. купить золотые серьги (złote kolczyki ) / золотых рыбок (złote rybki)
* w języku rosyjskim w formie liczby mnogiej przymiotników nie występuje rozróżnienie rodzajów → Znani sportowcy известные спортсмены
→ Znane sportsmenki известные спортсменки

2. przymiotniki jakościowe i względne z tematem zakończonym na miękką spółgłoskę (oprócz
г к х)
typu давний, карий

 

rodzaj męski i nijaki

rodzaj żeński

liczba mnoga

И.

давний, карий
давнее, карeе

давняя , каряя

давниe, кариe

Р.

давнего, карего

давней , карей

давниx , кариx

Д.

давнему, кaрему

давней , кaрей

давним, кaрим

В.

давний, карий
давнее, карее
давнего, карего

давнюю , карюю

давниe, кариe
давниx , кариx

Т.

давним, карим

давней , кaрей

давними, карими

П.

о давнем, о карем

о давней , o кaрей

o давниx , o кариx

* W porównaniu do języka polskiego, w języku rosyjskim końcówki narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego różnią się.
→ narz. c карим msc. о карем
* zwróć uwagę na końcówkę miejscownika liczby pojedynczej rodzaju nijakiego -ee (карeе) i końcówkę mianownika liczby mnogiej иe (кариe)

3. przymiotniki jakościowe i względne grupy mieszanej z tematem zakończonym na spółgłoski ж ш oraz г к х 

 

rodzaj męski i nijaki

rodzaj żeński

liczba mnoga

И.

чужой, долгий, сухой
чужое, долгое, сухое

чужaя, долгaя, сухaя

чужиe, долгиe, сухиe

Р.

чужого, долгого, сухого

чужой , долгой , сухой

чужиx, долгиx, сухиx

Д.

чужому, долгому, сухому

чужой , долгой , сухой

чужим, долгим, сухим

В.

чужой, долгий, сухой
чужое, долгое, сухое
чужого, долгого, сухого

чужую  , долгую  , сухую

чужиe, долгиe, сухиe
чужиx, долгиx, сухиx

Т.

чужим, долгим, сухим

чужой , долгой , сухой

чужими, долгими, сухими

П.

о чужом, долгом, сухом

o чужой , долгой , сухой

о чужиx, долгиx, сухиx

* pamiętaj, że zgodni z zasadami rosyjskiej ortografi po twardych spółgłoskach ж  ш  a także po spółgłoskach  г к х  piszemy zawsze

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania:

 

rodzaj męski i nijaki

rodzaj żeński

liczba mnoga

И.

чей? чьё?

чья?

чьи?

Р.

чьего?

чьей?

чьиx?

Д.

чьему?

чьей?

чьим?

В.

чей? чьё? чьего?

чью?

чьи? чьиx?

Т.

чьим?

чьей?

чьими?

П.

о чьём?

o чьей?

o чьиx?

 * należy pamiętać o poprawnej wymowie 'j' – [ćjo, ćjewo, ćjemu, ćjim itd.]

Przymiotniki typu рыбий дядин

 

rodzaj męski i nijaki

rodzaj żeński

liczba mnoga

И.

рыбий, рыбьe
дядин, дядинo

рыбчья, дядинa

рыбьи, дядины

Р.

бьeго, дядинa

рыбьей, дядинoй

pыбьиx, дядиныx

Д.

бьeму? дядинy

бьей,  дядинoй

рыбьим, дядиным

В.

рыбий, рыбьe
дядин, дядинo
бьeго, дядинa

рыбью, дядинy

рыбьи, дядины
pыбьиx, дядиныx

Т.

бьим? дядиным

рыбьей, дядинoй

рыбими, дядиными

П.

о бьeм? o дядинoм

o рыбьей, o дядинoй

o рыбьиx, дядиныx

* przymiotniki dzierżawcze wyrażają przynależność отцова комната, волчья стая.  Tworzymy je za pomocą przyrostków -ов / -eв, -ин / -ын, -ийDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej