Czasy w Języku Rosyjskim - Gramatyka

W tej sekcji strony zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi czasów w języku rosyjskim.

CZAS PRZESZŁY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS PRZESZŁY прошедшее время

Czas przeszły w języku rosyjskim dotyczy zarówno czasowników o aspekcie dokonanym jak i niedokonanym. Czasowniki czasu przeszłego ukazują na czynność, która już się odbyła czyli miała miejsce w przeszłości.

ZASTOSOWANIE CZASU PRZESZŁEGO

Павел побежал 3 километра - Paweł przebiegł 3 kilometry.
Мама прочитала книгу – Mama przeczytała książkę.

TWORZENIE FORM CZASU PRZESZŁEGO

Czas przeszły odmienia się przez liczby i rodzaje (tylko w liczbie pojedynczej).
Tworzymy go od tematu bezokolicznika, dodając sufiks -лi odpowiednią końcówkę rodzajową. W języku rosyjskim nie pomijamy zaimków osobowych, ponieważ służą one do rozpoznania, której osoby dotyczy zdanie.

LICZBA POJEDYNCZA  единственное число

Rodzaj męski
мужской род

-л-

я, ты, он

читал

czytałem, czytałeś, czytał

Rodzaj żeński
женский род

-ла

я, ты, онa

читалa

czytałam, czytałaś, czytała

Rodzaj nijaki
средний род

-ло

онo

читалo

czytało

LICZBA MNOGA множественное число

 

 

-ли

мы

 

читали

czytaliśmy, czytałyśmy

 

вы

czytaliście, czytałyście

 

они

czytali, czytały

NIEREGULARNE FORMY CZASU PRZESZŁEGO

Od podanych niżej czasowników, oraz wszystkich czasowników posiadających ten sam temat tworzymy nieregularne formy czasu przeszłego.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

есть

ел

елa

елo

ели

идти

шёл

шлa

шлo

шли

найти

нашёл

нашлa

нашлo

нашли

np. поесть, съесть, пойти, прийти, выйти, войти

NIETYPOWE FORMY CZASU PRZESZŁEGO W RODZAJU MĘSKIM

Niektóre czasowniki w rodzaju męskim liczby pojedynczej tworzą czas przeszły bez sufiksu -л-. Są to czasowniki  z rdzeniem -мер -тер -пер, oraz zakończone na -сти -зти -чь

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

умереть

умер

умерлa

умерлo

умерли

стереть

стёр

стёрлa

стёрлo

стёрли

отпереть

отпер

отперлa

отперлo

отперли

CZASOWNIKI Z SUFIKSEM -ну-

Możemy podzielić je na dwie grupy:

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

  • зевнуть

зевнул

зевнулa

зевнулo

зевнули

  • привыкнуть

привык

привыклa

привыклo

привыкли

CZAS PRZYSZŁY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS PRZYSZŁY PROSTY I ZŁOŻONY

W języku rosyjskim możemy wyróżnić dwa czasy przyszłe. Czas przyszły prosty tworzymy od czasowników dokonanych, a czas przyszły złożony od czasowników niedokonanych.

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO PROSTEGO

Używamy go gdy chcemy poinformować o czynności, która odbędzie się w przyszłości i będzie miała określony skutek. np.

В пятницу позвоню к тебе в восемь часов. W piątek zadzwonię do Ciebie o ósmej.

TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO PROSTEGO

CZASOWNIKI DOKONANE

 

KONIUGACJA I

KONIUGACJA II

KONIUGACJA I

KONIUGACJA II

 

прочитать

поговорить

позаниматься

учиться

я

прочитаю

говорю

позанимаюсь

учyсь

ты

прочитаешь

говоришь

позанимаешься

учишься

oн/она/ оно

прочитает

говорит

позанимаеться

учится

мы

прочитаем

говорим

позанимаемся

учимся

вы

прочитаете

говорите

позанимайетесь

учитесь

они

прочитают

говорят

позанимаются

учaтся

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO

Czasu przyszłego złożonego używamy, gdy chcemy poinformować o czynnościach, które:

TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO

Czas przyszły złożony tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego быть  w odpowiedniej formie osobowej czasu przyszłego prostego i czasownika niedokonanego w bezokoliczniku.

я

буду

 

 

+ играть

я

буду

 

 

+ учиться

ты

будешь

ты

будешь

oн/она/ оно

будет

oн/она/ оно

будет

мы

будем

мы

будем

вы

будете

вы

будете

они

будут

они

будут

CZAS TERAŹNIEJSZY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS TERAŹNIEJSZY

Formy czasu teraźniejszego posiadają tylko czasowniki o aspekcie niedokonanym.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasu teraźniejszego używamy, kiedy chcemy poinformować o:

Таня читает книгу. Tatiana czyta książkę

Ежедневно встаю в восемь часов. Codziennie wstaję o ósmej rano.

FORMY CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasowniki w czasie teraźniejszym odmieniają się przez osoby i liczby, przybierając przy tym różne końcówki. Według typu końcówek dzielą się one na dwie grupy:
czasowniki koniugacji I i czasowniki koniugacji II.  первое и второе спряжение глаголов

            Do II koniugacji należą:

ODMIANA CZASOWNIKÓW I KONIUGACJI

 

читать

нести

мочь

я

читаю

несу

могу

ты

читаешь

несёшь

можешь

oн/она/ оно

читает

несёт

может

мы

читаем

несём

можем

вы

читаете

несёте

можетe

они

читают

несут

могут

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW II KONIUGACJI

 

говорить

учить

я

говорю

учy

ты

говоришь

учишь

oн/она/ оно

говорит

учит

мы

говорим

учим

вы

говорите

учите

они

говорят

уч

ODMIANA CZASOWNIKÓW TYPU MIESZANEGO смешанный тип

W języku rosyjskim istnieją czasowniki które odmieniają się według mieszanego  typu koniugacji. To znaczy, że w liczbie pojedynczej czasowniki odmieniamy wg koniugacji I a w liczbie mnogiej wg koniugacji II

 

говорить

я

хочу

ты

хочeшь

oн/она/ оно

хоч

мы

хотим

вы

хотите

они

хотят

TRYBY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

TRYBY

Czasownik w języku rosyjskim może występować w trzech trybach: oznajmującym, przypuszczającym i rozkazującym.

TRYB OZNAJMUJĄCY


Czasowniki w tym trybie wskazują na czynności, które odbywały się w przeszłości, teraźniejszości lub będą odbywać się w przyszłości. W trybie oznajmującym czasowniki odmieniają się przez osoby, liczbę i posiadają kategorię czasu.

Моя мама идиот с подругами в театр. Moja mama idzie z przyjaciółkami do teatru.
Моя сестра прочитала книгу.  Moja siostra przeczytała książkę.
Завтра буду сдавать экзамен по математике. Jutro będę zdawać egzamin z matematyki.

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

Czasowniki w trybie przypuszczającym używane są gdy mówimy o czynnościach, które mogą zaistnieć tylko w określonych warunkach lub gdy wyrażamy życzenie, aby dana czynność zaistniała.

Tworzymy go dodając partykułę бы  do czasownika w formie czasu przeszłego.
написал бы – napisałby
процитала бы – przeczytałby

Я хотела бы испечь торт.. Chciałabym upiec tort.
Пошёл бы я погулять. Poszłabym pospacerować.

TRYBU ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący tworzymy od tematu czasownika w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego.
Делать →  они делают

читать →  они читают

писать → я пишу → они пишут 

поставить →  я поставлю →  они поставят

Formy trybu rozkazującego z wyrazami давай давйте

W języku rosyjskim tryb odnoszący się do 1 osoby liczby mnogiej tworzy się za pomocą słów давай (2. os. l.poj.) давйте (2. osoba l.mn.) oraz czasownika w bezokoliczniku lub w 1 osobie l. mn. czasu przyszłego.

Давай (давайте) играть в футбол. Zagrajmy w piłkę nożną.
Давай (давайте) пойдем в театр. Chodźmy do teatru.
Давай (давайте) будем готовить обед. Chodźmy będziemy gotować obiad.

Formy trybu rozkazującego z wyrazami пусть пускай

Tryb rozkazujący dla 3 osoby liczby pojedynczej lub mnogiej tworzymy przy pomocy słów пусть! lub пускай! Dodajemy je do czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego.  Пускай jest potoczną formą partykuły пусть.

Пусть Петя идет в магазин. Niech Piotr idzie do sklepu.
Пускай Петя пойдет в магазин. Niechaj Piotr pójdzie do sklepu.
Пусть / Пускай Аня и Зоя споют.. Niech Ania i Zoja zaśpiewają.