RODZAJE PRZYSŁÓWKÓW - Gramatyka Języka Rosyjskiego

RODZAJE PRZYSŁÓWKÓW

Przysłówki sposobu -  odpowiadają na pytania как? (jak?), каким образом? ( w jaki sposób?)

Przysłówki czasu, stopnia i miary -  odpowiadają na pytania когда (kiedy?), до какой степени ( jak bardzo?)  сколько (ile?) насколько (o ile?)

Przysłówki miejsca i kierunku – odpowiadają na pytania где? (gdzie?) куда? (dokąd?)

Używamy ich w połączeniu z czaswonikami, które nazywają czynność lub proces, odbywający się w określonym kierunku np.:

oraz wszystkim czasownikom utworzonym od nich, np.:

PRZYSŁÓWKI PRZECZĄCE

Przysłówki z partykułą: ни-: никуда, нигде, никак, никогда, ниоткуда, нисколько, ничуть. Przysłówków tych używamy w celu nasilenia przeczenia, które wyraża czasownik z zaprzeczeniem не lub gdy w zdaniu występuje przeczenie нет lub wyraz нельзя.

- Przysłówki z partykułą не- некуда, негде, незачем, некогда, неоткуда. Przysłówki te nie mają polskich odpowiedników, odpowiada im w języku polskim konstrukcja przysłówkowa wskazująca na fakt, że dana czynność jest niewykonalna  z powodu braku osoby, przedmiotu, cechy, właściwości bądź okoliczności zdarzenia.

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW

Przysłówki mają stopień wyższy i najwyższy. Stopień wyższy mają tylko przysłówki utworzone od przymiotników jakościowych.

STOPIEŃ WYŻSZY

1. Forma prosta stopnia wyższego :

Tworzymy ją przez dodanie do tematu przysłówka w stopniu równym przyrostka -ее -ше -e gdy temat przysłówka w stopniu równym kończy się na -г -к -х

Tworząc stopień wyższy prosty

Nieregularne formy proste stopnia wyższego:

2. Forma złożona stopnia wyższego

Formę złożoną stopnia wyższego przysłówków tworzymy przez dodanie do formy stopnia równego wyrazu более - bardziej менее -mniej

STOPIEŃ NAJWYŻSZY