STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - Gramatyka Języka Rosyjskiego

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

W języku rosyjskim stopniowaniu podlegają tylko przymiotniki jakościowe. np. удобный, новый, белый. Przymiotniki te posiadają trzy stopnie:

-równy (умный)
-wyższy (умнее, более/менее умный)
- najwyższy (умнейший, самый умный)


* wyróżniamy dwie formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników : prostą i złożoną.

STOPIEŃ RÓWNY

ZASTOSOWANIE FORM STOPNIA RÓWNEGO

Przymiotniki w stopniu równym nazywają cechę jakościową osoby lub przedmiotu, nie służy do porównania tej cechy z cechą innego podobnego przedmiotu lub osoby np.

Это красивая блузка – To jest ładna bluzka.
Павел - это умный мальчик – Paweł to mądry chłopiec.

Przymiotniki w stopniu równym występują w podstawowej formie. Mają rodzaj, liczbę oraz odmieniają się przez przypadki.

STOPIEŃ WYŻSZY

ZASTOSOWANIE FORM STOPNIA WYŻSZEGO

Przymiotników w stopniu wyższym używamy dla porównania cech osób lub przedmiotów. Stopień wyższy ma na celu wskazać na fakt, że dana cecha może występować w mniejszym lub większym stopniu. np.

Твоя собака красивее их собаки. Twój pies jest ładniejszy od ich psa.
Павел умнее Юры. Paweł jest mądrzejszy od Jury.

Jak tworzymy formę prostą stopnia wyższego?
→ za pomocą odpowiednich przyrostków, które dodajemy do tematu przymiotnika w stopniu równym.

* zapamiętaj, że w przymiotnikach, które tworzą stopień wyższy za pomocą przyrostka -e, akcent pada na sylabę, która poprzedza przyrostek.

Tworząc stopień wyższy musimy, pamiętać że w niektórych przypadkach następuje wymiana spółgłosek:

*Należy wiedzieć, że w języku rosyjskim występują także nieregularne formy proste stopnia wyższego, które należy nauczyć się na pamięć.

* Istotnym jest, że nie od wszystkich przymiotników jakościowych może utworzyć formę prostą stopnia wyższego i najwyższego. Formy tej nie mają:

Jak tworzymy formę złożoną stopnia wyższego?

→ przez dodanie do formy stopnia równego wyrazu более (bardziej) / менее (mniej) np.

Pamiętaj! Wyrazy более i менее nieodemienne, zaś przymitoniki które występują po nich w stopniu równym odemieniają się ( mają rodzaj, liczbę i przypadek określanego rzeczownika).          

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

Stopień najwyższy służy do ukazania że jednemu z w kilku porównywanych ze sobą przedmiotów lub osób przypisuję się cechę w stopniu najwyższym.

TWORZENIE FORM PROSTYCH STOPNIA NAJWYŻSZEGO

Formę stopnia najwyższego tworzymy dodając do tematu formy stopnia równego:

*W języku rosyjskim występują nietypowe formy stopnia najwyższego, tj. niektóre przymiotniki w formie stopnia wyższego występują w znaczeni stopnia najwyższego.

TWORZENIE FORM ZŁOŻONYCH STOPNIA NAJWYŻSZEGO

Formę złożoną stopnia najwyższego możemy utworzyć na trzy sposoby:

Wyrazy te i przymiotnik w formie stopnia wyższego nie odmieniają się.

Wyrazy te i przymiotnik w formie stopnia równego mają rodzaj, liczbę i odmieniają się przez przypadki.