ZAIMKI - Części Mowy w Języku Rosyjskim

ZAIMKI местоимение

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

я

мы

ты

вы

он
онa
онo

они

ZASTOSOWANIE ZAIMKÓW OSOBOWYCH

RODZAJ ZAIMKÓW OSOBOWYCH

ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

я

ты

он (оно)

она

мы 

вы

они

Р.

кого? чего? (нет)

меня

тебя

его

её

нас

вас

их

Д.

кому? чему?

мне

тебе

ему

ей

нам

вам

им

В.

кого? что? (вижу)

меня

тебя

его

ею

нас

вас

их

Т.

с кем? с чем?

co мной

c тобой

им

её

нами

вами

ими

П.

о кём? о чём?

обо мне

о тебе

о нём

о ней

о нас

о вас

о них

ODMIANA ZAIMKÓW OSOBOWYCH Z PRZYIMKAMI

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

он (оно)

она

они

Р.

кого? чего? (нет)

у него

у неё

у них

Д.

кому? чему?

к нему

к ней

к ним

В.

кого? что? (вижу)

за него

за нею

за них

Т.

с кем? с чем?

с ним

с неё

с ними

П.

о кём? о чём?

о нём

о ней

о них

ZAIMKI WSKAZUJĄCE

ZASTOSOWANIE ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH – służą do wskazania konkretnej osoby, rzeczy lub konkretnego zjawiska oraz tego o czym była mowa wcześniej.

Formy podstawowe zaimków wskazujących

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

этот 

этa

этa

эти

тот

тa

тo

тe

Zaimek этот  odpowiada polskiemu ten, a тот polskiem tamte.
Zaimków этот, этa, этa, эти używa się aby wskazać osoby/przedmioty lub przedmioty znajdujące się bliżej, a zaimków тот, тa, тa, тe, aby wskazać osoby/przedmioty, które są dalej.

RODZAJ I LICZBA ZAIMKÓW WSKAZUJĄCYCH

Zaimki wskazujące mają rodzaj, liczbę i odmieniają się przez przypadki. Rodzaj liczba i przypadek jest taki sam jak rzeczowników, do których się odnoszą. 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

этот

это

эта

эти

Р.

кого? чего? (нет)

этого

этого

этой

этих

Д.

кому? чему?

этому

этому

этой

этим

В.

кого? что? (вижу)

этот/этого*

это

эту

эти/этих*

Т.

с кем? с чем?

этим

этим

этой

этими

П.

о кём? о чём?

об этом

об этом

об этой

об этих

 

И.

кто? что?

тот

то

та

тe

Р.

кого? чего? (нет)

того

того

той

тeх

Д.

кому? чему?

тому

тому

той

тeм

В.

кого? что? (вижу)

тот/того*

то

ту

тe/тeх*

Т.

с кем? с чем?

тим

тeм

той

тeми

П.

о кём? о чём?

о том

о том

о той

о тeх

* dla żywotnych