LICZEBNIKI UŁAMKOWE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

LICZEBNIKI UŁAMKOWE

W języku rosyjskim, liczebniki ułamkowe (1/7, 3/5) należą do liczebników zestawionych. Licznik występuje w postaci liczebnika głównego a mianownik w formie dopełniacza liczebnika porządkowego.

W przypadkach zależnych liczebniki ułamkowe odmeniają się jak odpowiednie liczebniki główne i porządkowe. Ułamki dziesiętne składają się z liczebników głównych (0,2)

ODMIANA LICZEBNIKÓW UŁAMKOWYCH

Odmieniając liczebniki ułamkowe, odmieniamy obydwie jego części. Natomiast rzeczownik który stoi przy liczebniku ułamkowym ma formę dopełniacza liczby pojedynczej.

 

1/7

3/5

0,2

И.

одна седьмая

три пятых

ноль целых и две десятых

Р.

одной седьмой

трёх пятых

нoля целых и двух десятых

Д.

одной седьмой

трём пятым

нолю целых и двум десятым

В.

одну седьмую

три пятых

ноль целых и две десятых

Т.

одной седьмой

тремя пятыми

нолем целых и двумя десятыми

П.

об одной седьмой

о трёх пятых

о нуле целых и двух десятых

ODMIANA LICZEBNIKÓW полтора / полторы 

 

полтора

полторы 

И.

полутора

полутора

Р.

полутора

полутора

Д.

полутора

полутора

В.

полтора

полторы

Т.

полутора

полутора

П.

о полутора

о полутора

W połączeniu z liczebnikiem  полтора / полторы, rzeczowników w przypadku zależnym używamy tylko w liczbie mnogiej np. 

не больше полутора метров – nie więcej niż półtora metra

не хватает полутора злотых – nie starczy półtora złotego

TABLICZKA MNOŻENIA

W języku rosyjskim w tabliczce mnożenia :

одиножды, дважды, трижды, четырежды

1 x 2 = 2 → одиножды два (будет) – два
2 x 4 = 8 → дважды четыре (будет) - восемь
3 x 5 = 15 → трижды пять (будет) - пятнадцать
4 x 7 = 28 → четырежды семь (будет) - двадцать восемь

5 x 5 = 25 → пятью пять (будет) - двадцать пять

5 x 7 = 35 пять умножить на семь будет тридцать пять

ZASTOSOWANIE LICZEBNIKÓW PRZY OKREŚLANIU GODZINY

W języku rosyjskim określając godzinę używamy liczebników głównych oraz porządkowych.

утрa (rano) od godziny 5:00 – 11:00;
дня (po południu) – od godziny 12:00 do 16:00;
вечера (wieczorem) od godziny 17:00 do 23:00;
ночи ( w nocy) od godziny 24:00 do 4:00


7:00 - сейчас семь часов утра
13:00 - сейчас час дня
19:00 - сейчас семь часов вечера
1:00 - сейчас час ночи

INFORMOWANIE O PEŁNEJ GODZINIE

Jeśli chcemy poinformować o pełnej godzinie, używamy liczebników głównych od 1 do 12 + rzeczownika  час

один час

два три четыре  часа

пять шесть... часов

INFORMUJĄC O POŁOWIE GODZINY

Aby poinformować że jest pół do każdej godziny, używamy słowa половина + liczebnika porządkowego w dopełniaczu.

 

Liczebnik porządkowy w dopełniaczu

половина

первого
второго
третьего
...

INFORMOWANIE O NIEPEŁNYCH GODZINACH Z MINUTAMI

-liczebnika głównego w mianowniku dla minut
-liczebnika porządkowego w dopełniaczu dla godzin

Minuty

Godziny

одна

минута

 

первого, второго ...

две, три, четыре

минуты

пять

минут

четверт (kwadrans)

 

Zapamiętaj! Określając czas po pełnej godzinie, podajemy godzinę następną, tzn godzinę do której zbliża się wskazówka zegara:

-przyimka без
-liczebnika głównego w dopełniaczu dla minut
-liczebnika głównego w mianowniku dla godzin

Przyimek

Minuty

Godziny

 

пяти

час

без

четверти

два, три, четыре

 

двадцати пяти

пять